O nas

Firma SAI s.c. powstała w 1993 roku i obecnie jesteśmy jedną z wiodących marek zapewniającą kompleksową obsługę z zakresu druku termotransferowego. Jako nieliczni w Polsce posiadamy bogaty park maszynowy do konfekcjonowania taśm termotransferowych oraz materiałów tekstylnych, dzięki czemu zawsze możemy sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.


Jesteśmy jedną z pierwszych firm na rynku polskim zajmujących się tą tematyką. Współpracujemy z renomowanymi dostawcami surowców do produkcji, co zapewnia nam wysoką jakość oferowanych produktów.

Czytaj więcej >

Kontakt

SAI

ul. Sosnowa 94 / 98
97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 530 775 153

tel. (44) 724 74 79

e-mail: biuro@sai.com.pl


Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAI s.c. Agata Chachuła, Sylwester Chachuła, ul. Sosnowa 94/98, 897-200 Tomaszów Mazowiecki.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawana podstawie:


a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

• podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest dana osoba (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu
i w załącznikach do umów). Dotyczy to również danych osobowych innych osób wskazanych przez strony umowy w załącznikach w celu realizacji umowy w tym między innymi do kontaktów;

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

• realizacja procesu reklamacji.

b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO w celu:

• marketingu produktów lub usług własnych;

• dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

• prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług;

• w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Administratora.

c) na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO:

• wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów:


• podwykonawcom wspierającym SAI s.c. Agata Chachuła, Sylwester Chachuła przy wykonywaniu usług związanych z zawartymi z Panią/Panem umowami lub innymi przez Panią/Pana
złożonymi zamówieniami, w tym m.in. przy obsłudze maszyn czy procesie obsługi klienta;

• podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultingowe, audytowe, pomoc prawną, z którymi SAI s.c. Agata Chachuła, Sylwester Chachułama zawarte umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi: IT, kadrowo-płacowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe. Dane osobowe mogą być ujawniane pracownikom
lub współpracownikom SAI s.c. Agata Chachuła, Sylwester Chachuła, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia;

• Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu.


4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, na podstawie Ustawy o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej przez okres nie krótszy niż 6 lat lub
do ustania przyczyn biznesowych.

5) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

6) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7) Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresiejest dobrowolne.

8) Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

Designed by SAI S.C..